Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh

by Hủng Phong

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh là một dịch vụ có nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Quảng Ninh. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập trên địa bàn tỉnh, các chủ doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn đầu chưa có nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán, trong khi đó nghĩa vụ liên quan đến kế khai, nộp lệ phí liên quan đến các hoạt động doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan thuế. Chính vì vậy, có nhiều yêu cầu liên quan đến thuế và kế toán tại địa bàn tỉnh.

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn Luật Đại Nam cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh

Quyền của người nộp thuế

 • Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế;
 • Được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
 • Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 • Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế;
 • Yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế;
 • Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
 • Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 • Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác.

Nghĩa vụ của người nộp thuế

 • Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
 • Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
 • Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
 • Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.
 • Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
 • Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

Đối tượng đăng ký thuế

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
 • Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.
 • Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Thời hạn đăng ký thuế

Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

 • Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;
 • Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;
 • Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế

 • Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

 • Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định đầu tư đối với tổ chức; bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với cá nhân.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở.
 • Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

 • Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ.

Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm các thông tin sau đây:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh;

d) Số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không kinh doanh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không kinh doanh;

đ) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

e) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.

 • Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, hủy hoại hoặc làm giả giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh

Nội dung công việc dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh trọn gói

Nội dung công việc dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ninh trọn gói bao gồm:

 • Tư vấn và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp,
 • Tư vấn cách lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN;
 • Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan nhà nước.

Công việc kế toán thuế hàng tháng, quý

 • Nhận hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp, tư vấn tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ phát sinh;
 • Hoàn thiện chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh nhằm cân đối thuế GTGT, TNCN, nhập xuất tồn, tình hình công nợ cho doanh nghiệp;
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn;
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân (nếu trong kỳ có phát sinh khấu trừ thuế TNCN);
 • Nộp thuế TNDN tạm tính.

Công việc kế toán thuế cuối năm

 • Lập và nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • In và hoàn thiện hệ thống sổ sách theo quy định bàn giao cho doanh nghiệp.

Trên đây là một số điều cần biết về dịch vụ kế toán thuế tại tỉnh Quảng Ninh, để được hỗ trợ đầy đủ và nhiệt tình nhất hãy liên hệ Hotline Luật Đại Nam.                                                                                                      

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488                                                                

– Yêu cầu dịch vụ: 0967370488                                                                                     

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

 1. Các dịch vụ kế toán thuế phổ biến cho các doanh nghiệp
 2. Kế toán thuế trọn gói cho công ty xây dựng
 3. Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói
 4. Dịch vụ kế toán thuế (TAX) tại Huyện Củ Chi, TP HCM
 5. Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488