Các bước giải thể doanh nghiệp

by Vũ Khánh Huyền

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện rút khỏi thị trường. Chính vì vậy, việc thực hiện chính xác các bước giải thể theo quy định pháp luật hiện hành là rất quan trọng để hoạt động giải thể diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Dưới đây, Luật Đại Nam sẽ hướng dẫn quý bạn đọc các bước giải thể doanh nghiệp.

Các bước giải thể doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp/công ty

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau:

Giải thể tự nguyện

Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà không có quyết định gia hạn; theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Giải thể bắt buộc

Doanh nghiệp không đáp ứng đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty/doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Các bước giải thể doanh nghiệp

Đối với trường hợp giải thể tự nguyện và giải thể khi doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Để thực hiện giải thể doanh nghiệp cần có sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp phải thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm quyết định giải thể với phương án xử lý nợ cho chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Lưu ý: Thông báo phải có các nội dung về tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ, phần còn lại chia cho các thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Nộp hồ sơ xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan, xuất nhập khẩu

 • Doanh nghiệp dù không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu khi giải thể vẫn cần thực hiện thủ tục gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan của doanh nghiệp khi giải thể doanh nghiệp.
 • Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ thuế hải quan của doanh nghiệp.

Bước 5: Nộp hồ sơ đóng cửa mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp

 • Gửi công văn xin giải thể daonh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

>>Xem thêm: Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể

Trong thời hạn 05 ngày kề từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thế doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Bước 7: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo thời hạn sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp được cập nhật lại sau 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.

Đối với trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời, ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để ra quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện thì phải gửi kèm quyết định giải thể với phương án xử lý nợ cho chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Tương tự như giải thể tự nguyện.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

 • Xác nhận nghĩa vụ hải quan
 • Đóng cửa mã số thuế
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty tại Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Luật Đại Nam

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành dịch vụ
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết sau đó rà soát lại
 • Soạn thảo các tài liệu để xin giấy phép
 • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng trong phạm vi thời gian ký kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về “Các bước giải thể doanh nghiệp”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488