Mẫu quyết định thành lập chi nhánh mới nhất

by Luật Đại Nam

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và một số trường hợp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp và có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh có những đặc điểm như sau:

– Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty;

– Công ty có thể đặt chi nhánh tại nước ngoài hoặc ở các tỉnh, thành phố khác trong nước và công ty có quyền đặt nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính;

– Chi nhánh có thể hạch toán thuế độc lập hoặc phụ thuộc vào công ty chủ quản;

– Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của công ty, theo quy định về pháp nhân tại Bộ luật Dân sự thì chi nhánh không đủ các điều kiện của một pháp nhân, vì thế chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Hồ sơ thành lập chi nhánh.

– Thông báo thành lập chi nhánh theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

– Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

 CÔNG TNHH……
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …  tháng ..  năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, phát triển và đầu tư của Công ty

Hội đồng thành viên Công ty TNHH … thảo luận và nhất trí,

Điều 1. Thành lập Chi nhánh công ty TNHH …

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

 CÔNG TY CỔ PHẦN…(1)…
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …  tháng ..  năm ….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1:

 

Thành lập chi nhánh ………………………………

 

Địa chỉ  ……………………………… …………………………………………

 

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

 

…………………………………………………………………………………

 

Do ông/bà : ……………………………………………………………………..

 

Chứng minh nhân dân số……… ……………ngày cấp…………………………

 

Nơi cấp …………………………………………………………………………….

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………… ………

 

Chỗ ở hiệntại……….…………… ………………………………………….

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đến với côn ty Luật Đại Nam khách hàng sẽ được Tư vấn cách đặt tên, địa chỉ trụ sở công ty, ngành nghề đăng ký, loại hình công ty

=> Tư vấn soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng tiến hành đăng ký kinh doanh, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

=> Tư vấn đăng ký mẫu dấu và đăng bố cáo điện tử về mẫu dấu

=> Mở tài khoản ngân hàng và thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng

=> Đăng ký chữ ký số để thực hiện việc đăng ký và nộp tờ khai thuế điện tử

=> Treo biển công ty trong suốt quá trình hoạt động tại trụ sở chính

Thông tin yêu cầu dịch vụ của Luật Đại Nam

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn cung cấp dịch vụ hãy liên hệ cho chúng tôi theo các thông tin sau:

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488