Quyết định thay đổi tên công ty

by Đào Quyết

Trải qua thời gian hoạt động trên thị trường kinh doanh, nhiều doanh nghiệp muốn đồng bộ nhận diện thương hiệu hoặc muốn thay đổi một tên công ty mới để phù hợp hơn với hướng phát triển của công ty, tạo dấu ấn đối với khách hàng. Khi đó, doanh nghiệp cần làm thủ tục Thông báo thay đổi tên công ty.

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành, thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty thường được quyết định bởi người đứng đầu của công ty.

quyet-dinh-thay-doi-ten-cong-ty

Thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành, thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty thường được quyết định bởi người đứng đầu của công ty, cụ thể như:

+ Công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên là Hội đồng thành viên

+ Công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty

+ Công ty hợp danh là của các thành viên hợp danh

Nội dung thay đổi tên công ty sẽ được ghi nhận trong Quyết định và biên bản họp của công ty nộp kèm với hồ sơ Thông báo gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh để được điều chỉnh thay đổi tên công ty.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty, doanh nghiệp thực hiện gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên hiện tại của doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên mới doanh nghiệp dự kiến thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Trường hợp nếu doanh nghiệp thay đổi là công ty TNHH hai thành viên trở lên thì kèm theo thông báo có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên công ty;

+ Nếu là đơn vị công ty cổ phần, công ty hợp danh thì kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.

Lưu ý: Trong quyết định, biên bản họp phải được ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Phòng đăng ký kinh doanh nơi tiếp nhận Thông báo thay đổi tên công ty sau khi tiếp nhận tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên mà doanh nghiệp dự kiến thay đổi không trái với các quy định về đặt tên theo quy định Luật doanh nghiệp.

Xem thêm: Mẫu hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH, cổ phần

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số: …/…/QĐ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về vấn đề thay đổi tên công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày …/…/…;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đã được các thành viên cổ đông thông qua ngày …/…/…;

Căn cứ vào Biên bản họp đại hội đồng cổ đông được thông qua ngày …/…/… về vấn đề thay đổi tên công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 01. Quyết định thay đổi tên công ty cổ phần

+ Tên cũ của công ty: ……………………………………………………………….

+ Tên mới dự kiến thay đổi: …………………………………………………………

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………

+ Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………

Điều 02. Ông (bà) có tên sau: … chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thông báo thay đổi tên doanh nghiệp theo quy định.

Điều 03. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên cổ đông trong công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung trong Quyết định này.

Điều 04. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Nơi nhận                                                       TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  + Như điều 03;                                                                               Chủ tịch Hội đồng quản trị

  + Lưu VT;                                                     (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Các bước thay đổi tên công ty nhanh nhất

Để thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty nhanh nhất, có thể tham khảo các bước thay đổi sau:

Bước 01. Trước khi doanh nghiệp có dự định thay đổi tên công ty, cần thực hiện bước tra cứu tên dự định thay đổi trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp để tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc tương tự với tên của các doanh nghiệp khác.

Bước 02. Chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định, được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Bước 03. Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ, doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đó.

Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên mà doanh nghiệp dự kiến thay đổi không trái với các quy định về đặt tên theo quy định Luật doanh nghiệp

Bước 04. Doanh nghiệp tiến hành hoàn tất thủ tục khắc lại dấu công ty theo tên mới đã đăng ký và tiến hành cập nhật công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Luật Đại Nam luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh .Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Đại Nam để được tư vấn cụ thể.

Thông tin yêu cầu dịch vụ của Luật Đại Nam

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488