Thủ tục giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh

by Lê Vi

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết  hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty. Chính vì vậy, bài viết sau đây,  Luật Đại Nam xin hỗ trợ những thắc mắc của quý khách hàng về Thủ tục giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020

Chi nhánh là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, đã định nghĩa chi tiết:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Do chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, nên chi nhánh chỉ bị giải thể theo quyết định từ doanh nghiệp chủ quản hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giải thể chi nhánh là gì?

Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết  hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

Giải thể chi nhánh là cách gọi thông thường, tuy nhiên, thuật ngữ luật học là chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Căn cứ vào Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định như sau:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Lưu ý: việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh có thể xuất phát từ các căn cứ sau:

 • Doanh nghiệp chủ động muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
 • Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện giải thể chi nhánh là gì?

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện để giải thể chi nhánh công ty như sau:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,…
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 • Con dấu của chi nhánh (nếu có);
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-17 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Thủ tục giải thể chi nhánh

Căn cứ theo Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Bước 1: Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh thì chi nhánh phải đăng ký chấm dứt hoạt động với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh;

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Lưu ý về thủ tục giải thể chi nhánh

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Thời gian chấm dứt hoạt động chi nhánh

Đối với chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan thuế

Thời hạn: trong vòng 02 ngày làm việc cơ quan thuế chuyển trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống đăng ký thuế.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Lệ phí chấm dứt hoạt động chi nhánh

Theo pháp luật hiện hành, có 3 hình thức nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, bao gồm:

Thứ nhất, đối với việc đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh trực tiếp: Người nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh nộp lệ phí đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. Lệ phí đăng ký giải thể chi nhánh có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh (Lệ phí: 50.000 đồng).

Thứ hai, đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Lệ phí: 0 đồng).

Thứ ba,  nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh qua dịch vụ bưu chính (Lệ phí: 50.000 đồng).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Thủ tục giải thể chi nhánh. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488