Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

by Lê Vi

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền. Việc lập văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp là không quá phức tạp. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về mẫu văn bản ủy quyền này. Chính vì vậy, bài viết sau đây, Luật Đại Nam xin hỗ trợ thắc mắc của bạn về Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là một hình thức đại diện, ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền.

Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng khi nào?

Về nguyên tắc thì người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi các cá nhân, tổ chức vì một lý do nào đó mà không thể tự mình đi thực hiện được thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác nhân danh mình thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền.

Theo Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

 • Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 • Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
 • Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông thường, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể là chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu công ty… (các trường hợp thay đổi đại diện theo pháp luật).

Mẫu văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Dưới đây là mẫu văn bản ủy quyền đầy đủ nhất, bạn có thể tham khảo.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. Tại địa chỉ: ………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN UỶ QUYỀN: (GỌI TẮT BÊN A)

Họ và tên: ……………………….                                           Giới tính: …………

Chức danh: ………………………

Sinh ngày: …………..                   Dân tộc: …….                    Quốc tịch: ………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân

Hộ chiếu / Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: …………..                Nơi cấp: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của …………………… ………………………………….

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN: (GỌI TẮT BÊN B)

Họ và tên: ……………………….                                           Giới tính: …………

Sinh ngày: …………..                   Dân tộc: …….                    Quốc tịch: ………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân

Hộ chiếu /Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: …………..                Nơi cấp: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Điều 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục Thành lập công ty cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:

 1. Nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục Thành lập công ty cho bên A;
 2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ Thành lập công ty cho Bên A;
 3. Trao đổi, giải trình trực tiếp và/hoặc bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hồ sơ của Công ty;

Điều 2: THÙ LAO ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này không có thù lao.

Điều 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 • Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do Bên B nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.
 • Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi ủy quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình thực hiện.
 • Các bên cam đoan những thông tin được ghi trong văn bản này hoàn toàn đúng sự thật, việc lập Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Điều 4: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ kết thúc khi Bên B thực hiện xong nội dung công việc được ủy quyền tại Điều 1 hoặc có văn bản khác thay thế.

NHẬN ỦY QUYỀN

 

…………………

TM. BÊN ỦY QUYỀN

 

…………………..

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh có cần công chứng không?

Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 01/2020/NĐ-CP quy định ;

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Theo đó trường hợp uỷ quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì phải có văn bản uỷ quyền.

Tuy nhiên, văn bản uỷ quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử (khoản 1 Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đềVăn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488