Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc

by Nguyễn Thị Giang

iện nay việc quyết toán thuế tncn cho cộng tác viên như thế nào? Ngoài đối tượng nhân viên chính thức, cộng tác viên cũng là một đối tượng được nhận tiền lương, tiền công từ một số doanh nghiệp.Qua bài viết sau đây, Luật Đại Nam xin đưa ra những thông tin về vấn đề Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc để bạn tham khảo.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Luật Quản lý thuế

Có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc không?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Do đó, công ty ký hợp đồng với nhân viên thử việc có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập đã chi trả cho các nhân viên thử việc đó. Đối với nhân viên thử việc có hai nguồn thu nhập trở lên thì không được ủy quyền quyết toán thuế.

Như vậy, doanh nghiệp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc theo quy định.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc ?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp hợp đồng nhân viên thử việc sẽ được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:

Trường hợp tổng thu nhập của nhân viên thử việc dưới 2 triệu đồng/lần thì không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Mức tổng thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần lý hợp đồng chưa tới mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân nên khi doanh nghiệp chi trả lương cho nhân viên thử việc cần chuẩn bị các giấy tờ như Chứng minh nhân dân bản sao của nhân viên thử việc, hợp đồng lao động, bảng lương, bảng chấm công, phiếu chi trả lương,…

Trường hợp mức thu nhập của nhân viên thử việc từ 2 triệu đồng/lần trở lên

Nếu nhân viên thử việc có tổng thu nhập tính theo lần từ 2 triệu trở lên thì doanh nghiệp chi trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho nhân viên thử việc. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: Chứng minh thư nhân dân photo và phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu chi lương,…

Lưu ý: Trường hợp cộng tác viên chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cộng tác viên làm cam kết (theo Mẫu số 08/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) gửi doanh nghiệp để doanh nghiệp trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, điều kiện làm cam kết theo mẫu số 08/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC như sau (tại thời điểm làm cam kết):

 • Nhân viên thử việc làm bản cam kết theo mẫu số 08/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính phải có Mã số thuế tại thời điểm cam kết. Tuy nhiên cần lưu ý, nhân viên thời vụ tại thời điểm làm cam kết 08/CK-TNCN có thu nhập 02 nơi trở lên thì không được làm cam kết.
 • Chỉ có thu nhập tại một nơi đang làm việc tại thời điểm phát sinh thu nhập tức không có thêm 1 khoản thu nhập nào khác ở doanh nghiệp khác tại thời điểm phát sinh thu nhập này;
 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của nhân viên thử việc sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Lưu ý: Trường hợp nhân viên thử việc đó trong năm dương lịch trước khi vào làm tại công ty, nhưng đã đi làm ở một công ty khác và có thu nhập tại công ty đó, đã có mã số thuế thì không được làm cam kết 02, trường hợp này phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân  trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho nhân viên thử việc

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc?

Tùy theo từng trường hợp mà thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc được quy định như sau:

 Trường hợp sau khi kết thúc thời gian thử việc, công ty ký hợp đồng lao động với người lao động

Đối với người lao động không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp (kể cả trường hợp nghỉ việc trước thời điểm quyết toán)

Tham khảo Công văn 54155/CT-TTHT năm 2018, trong trường hợp công ty ký kết hợp đồng thử việc với nhân viên thử việc thì:

 • Trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng thử việc trên, doanh nghiệp ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên với nhân viên thử việc thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  theo Biểu thuế lũy tiế
 •  từng phần trước khi chi trả cho nhân viên thử việc tính cả thời gian thử việc.
 • Trường hợp này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân  với lao động thử việc sau đó làm chính thức luôn thì kế toán làm như sau:
 • Với thu nhập của thời gian thử việc: Kê vào phụ lục quyết toán biểu thuế toàn phần theo mẫu theo Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN;
 • Với thu nhập của thời gian làm chính thức: Kê vào phụ lục quyết toán biểu lũy tiến từng phần theo Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN, nhưng không tích ủy quyền quyết toán thay.

Lưu ý: Khi cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp không quyết toán thay mà chỉ kê khai thu nhập trên bảng kê. Kế toán cấp chứng từ khấu trừ thuế và/hoặc thư xác nhận thu nhập cho người lao động. Cá nhân đó phải tự đi quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế nếu thuộc trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối với người lao động đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp (doanh nghiệp quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân cho người lao động:

Theo hướng dẫn tại công văn 3611/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân với lao động thử việc sau đó làm chính thức luôn trong năm thì kế toán làm như sau:

Cộng gộp toàn bộ thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập cá nhân của người lao động lại, bao gồm cả thời gian thử việc và thời gian chính thức. Sau đó kê khai hết vào phụ lục quyết toán biểu lũy tiến từng phần theo Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

Sau đó, tích ủy quyền quyết toán thay là hoàn thành.

Trường hợp sau khi kết thúc thời gian thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động với người lao động

Trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng thử việc, doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động với nhân viên thử việc thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% đối với khoản thu nhập của nhân viên thử việc trong thời gian thử việc từ 02 triệu trở lên trước khi chi trả.

Như vậy, phụ thuộc vào nhân viên thử việc có thực hiện cam kết trong thời gian thử việc hay không thì doanh nghiệp, người nộp thuế xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp để thực hiện khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Trường hợp bạn chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, bạn có thể làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính gửi công ty.

Căn cứ vào cam kết của người lao động, công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  theo tỷ lệ 10% khi chi trả thu nhập cho người lao động. Người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tuy nhiên cần lưu ý, điều kiện để nhân viên thử việc làm cam kết theo mẫu số 08/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau (tại thời điểm làm cam kết):

 • Nhân viên thử việc làm bản cam kết phải có Mã số thuế tại thời điểm cam kết;
 • Chỉ có thu nhập tại một nơi đang làm việc tại thời điểm phát sinh thu nhập tức không có thêm 1 khoản thu nhập nào khác ở doanh nghiệp khác tại thời điểm phát sinh thu nhập này (Nếu có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì sẽ không được làm cam kết);
 • Tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh ước tính chưa đến mức phải nộp thuế.

Lưu ý: Các doanh nghiệp khi thực hiện trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế với lao động thời vụ, hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng sẽ phải cung cấp chứng từ khấu từ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế, hoặc tổng hợp cấp một bản chứng từ khấu trừ thuế cho nhiều lần khấu trừ trong cả kỳ tính thuế.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và nộp cho cơ quan thuế.

Qua bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc được những thông tin cần tìm hiểu về vấn đề Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc do Luật Đại Nam cung cấp. Nếu còn các vấn đề thắc mắc khác chưa được đề cập trong bài viết. Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488