Khái niệm điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

by Nguyễn Thị Giang

Đầu tư hiện nay đã là một vấn đề rất quen thuộc với đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi lẽ, thị trường kinh tế của nước ta đang ngày càng hội nhập với thị trường thế giới, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các dự án xây dựng được đầu tư với nguồn vốn lớn, đem đến nhiều lợi ích cho nước ta trong vài năm gần đây. Vậy, dự án đầu tư là gì? Các đặc điểm và phân loại dự án đầu tư ngày nay là gì? Qua bài viết này Luật Đại Nam cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung: Khái niệm điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Khái niệm điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Khái niệm điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 •  Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Theo khoản 1 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư được quyền điều chỉnh dự án đầu tư như: điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác.

Điều chỉnh dự án đầu tư là một thủ tục bắt buộc khi dự án đầu tư có sự thay đổi nhất định về mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án… Các thay đổi này phải phù hợp với quy định của pháp luật luật đầu tư và pháp luật liên quan.

Nguyên tắc điều chỉnh dự án đầu tư

“Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư” không hoàn toàn đồng nhất với “điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư”. Bởi lẽ, với những dự án được điều chỉnh không đáng kể, hoặc không phải là dự án đặc thù thì nhà đầu tư không phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước. Khi đó, việc tiến hành điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư cơ bản phải tuân theo các điều kiện của pháp luật liên quan (điều kiện về chuyển nhượng dự án; điều kiện về chia, tách, sáp nhập dự án; điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất…).

Còn với những dự án quan trọng, dự án có sự điều chỉnh tương đối lớn, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật đầu tư cũng không có quy định chung về điều kiện tiến hành thủ tục mà đặt ra cho từng trường hợp điều chỉnh cụ thể. Các trường hợp điều chỉnh này được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Các đặc điểm dự án đầu tư:

  Dự án đầu tư khi xây dựng có thể là dự án ngắn hạn hay dài hạn. Và dù là thời gian thực hiện dài hay ngắn thì chúng đều hữu hạn. Cụ thể hơn:

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

 Dự án đầu tư luôn có mục tiêu rõ ràng

Bất kể là dự án đầu tư bạn xây dựng thuộc lĩnh vực nào, thời gian thực hiện là bao lâu, chi phí ước tính như thế nào,…thì cũng đều phải có mục đích rõ ràng và những mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu đầu tư cũng là một trong những nội dung quan trọng được thể hiện trong đề xuất dự án đầu tư nộp kèm với hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư. Chính vì vậy, để được xét duyệt dự án, thì người việc chuẩn bị về kinh phí, đội ngũ nguồn nhân lực, chủ đầu tư phải đặt ra những mục tiêu cụ thể phù hợp với tiến trình thực hiện dự án dự án đầu tư có thời gian tồn tại hữu hạn

Dự án đầu tư có thể chuyển nhượng

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 45 Luật đầu tư 2014. Bao gồm:

 •  Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động;
 •  Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 •  Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

 Phân loại dự án đầu tư

Thứ nhất, đối với dự án đầu tư theo nguồn vốn đầu tư

Một, dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công

 • Vốn ngân sách nhà nước;
 • Vốn trái phiếu chính phủ;
 • Vốn công trái quốc gia;
 • Vốn trái phiếu chính quyền địa phương;
 • Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
 • Vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
 • Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước;
 • Vốn từ nguồn thu để lại đầu tư nhưng chưa đưa vào ngân sách nhà nước;
 • Vốn vay khác của ngân sách địa phương

Thứ hai, phân loại theo dự án đầu tư mức độ quan trọng và quy mô của dự án

Căn cứ theo phân loại này thì dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm dự án:

 • Dự án quan trọng quốc gia: Là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10,000 tỷ đồng trở lên;

 Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường;

 Sự dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai cụ trở lên với quy mô tư 500 héc ta trở lên;

 Di dân tái định cư từ 20,000 người trở lên ở miền núi, từ 50,000 trở lên ở các vùng miền khác;

 Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặt biệt cần được quốc hội quyết định

 • Dự án nhóm A;
 • Dự án nhóm B;
 • Dự án nhóm C
 • Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C.

Thứ ba, phân loại dự án đầu tư tính chất đầu tư

Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng: là những dự án đầu tư như xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án

Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng: là dự án đầu tư như dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc và dự án khác.

Thứ tư, phân loại dự án theo lĩnh vực đầu tư

Dự án đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải: Là dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ hoặc đường thủy, các hoạt động đầu tư duy tư bảo dưỡng phát triển hệ thống giao thông;

 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp
 • Dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp;
 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực xây dựng;

Thứ năm, dự án đầu tư theo vùng lãnh thổ

 • Theo tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An,..
 • Theo vùng lãnh thổ: vùng Đông Bắc, vùng Tây Bắc, vùng Đồng Bằng Sông Cứu Long, Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ.

Thứ sáu, dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác

 • Vốn vay thương mại;
 • Vốn liên doanh liên kết;
 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Vốn huy động trên các thị trường tài chính
 • Vốn tư nhân

Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư

Nội dung về điều chỉnh dự án đầu tư được hướng dẫn bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP tại Mục 4 Chương IV. Theo đó, việc điều chỉnh dự án đầu tư có thể chia thành các trường hợp sau:

 •  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm.
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp.
 •  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh.
 • Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
 • Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư

Đối với các điều chỉnh thông thường, nhà đầu tư sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên, đối với những thay đổi phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước, thẩm quyền quyết định được trao theo nguyên tắc: chủ thể có thẩm quyền ban đầu sẽ có thẩm quyền điều chỉnh. Cụ thể:

 • Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 •  Trường hợp xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều này.

Qua bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc được những thông tin cần tìm hiểu về vấn đề Khái niệm điều chỉnh dự án đầu tư là gì? Nếu còn các vấn đề thắc mắc khác chưa được đề cập trong bài viết. Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488