Mẫu hợp đồng quyền chọn theo quy định mới nhất

by Lê Quỳnh

Những vấn đề liên quan đến hợp đồng quyền chọn như: khái niệm, đặc điểm và cách soạn thảo sẽ được Luật Đại Nam giải đáp chi tiết qua bài viết mẫu hợp đồng quyền chọn theo quy định mới nhất sau đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Thương mại 2005.

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn (Option Contract) là một hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Hợp đồng quyền chọn cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hay bán một khối lượng hàng hóa nhất định với một mức giá nhất định vào thời điểm được xác định trước.

Mẫu <yoastmark class=

Hợp đồng quyền chọn còn được hiểu là một thỏa thuân trong đó nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền mua hay bán tài sản tại một mức giá được dự đoán trước, có thể được đưa ra trước hoặc sau một thời điểm nhất định. Theo đó, các nhà đầu tư khi mua hợp đồng quyền chọn không có nghĩa vụ phải hoàn thành vai trò của mình; bởi loại hợp đồng này như một thỏa thuận giữa hai bên nhằm tạo điều kiện tiến hành một giao dịch tiềm năng liên quan đến một tài sản với mức giá và ngày ấn định sẵn.

Phân loại hợp đồng quyền chọn

Cho đến thời điểm hiện tại trên thị trường chia ra 2 loại hợp đồng quyền chọn là: Hợp đồng quyền chọn mua và hợp đồng quyền chọn bán.

Đối với quyền chọn mua (Call Option): đây là loại hợp đồng mà ở đó người nắm giữ hợp đồng hay người mua quyền được phép mua tài sản tại mức giá xác định vào một thời điểm trong tương lai hoặc ở trước thời điểm đó.

Theo đó, người mua quyền chọn mua (người nắm giữ quyền chọn hay người mua) sẽ bắt buộc phải trả phí premium cho người bán quyền chọn mua (người bán). Người bán có nghĩa vụ phải bán tài sản cơ sở với giá thực hiện nếu người mua thực hiện quyền.

Đối với quyền chọn bán (Put Option): đây là dạng hợp đồng cho phép người nắm giữ hợp đồng hay người mua một quyền được bán tài sản tại mức giá xác định vào một thời điểm trong tương lai hoặc ở trước thời điểm đó.

Người mua quyền chọn bán phải trả phí premium cho người bán quyền chọn bán. Người bán có nghĩa vụ phải mua tài sản cơ sở với giá thực hiện trong trường hợp người mua thực hiện quyền.

Nội dung của hợp đồng quyền chọn

Thông thường, hợp đồng quyền chọn sẽ bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Thông tin của bên TOT và bên SVN bao gồm: tên, người đại diện, địa chỉ trụ sở văn phòng,….

– Thỏa thuận để đi đến thống nhất loại quyền chọn: quyền chọn mua-call option hoặc quyền chọn bán-put option.

– Mức giá thiết lập trước mà tại đó hợp đồng quyền chọn có thể được bán hoặc mua khi thực hiện.

– Số lượng hợp đồng được lập thành và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng.

– Thỏa thuận về việc gửi, nhận thông báo bằng phương thức nào, trong thời gian hợp lệ ra sao?

– Kèm theo các nội dung khác tùy theo tình hình thực tế và ý chí chủ quan của người soạn thảo hợp đồng.

Mẫu hợp đồng quyền chọn theo quy định mới nhất

Luật Đại Nam xin tổng hợp và giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng quyền chọn theo quy định mới nhất dưới đây. Để trong trường hợp cần thiết bạn đọc có thể tải về hoặc soạn thảo trực tuyến, chỉnh sửa theo nhu cầu cá nhân và in ra để sử dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

Số: ……………………..

 

Hợp đồng này được lập tại …………………………………………………………….. ngày … tháng … năm … giữa các bên:

Ngân hàng …………………………………………………………., được thành lập tại Việt Nam theo giấy phép thành lập và hoạt động số….ngày …. tháng …. năm …. do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và giấy phép thành lập số …. ngày …. tháng …. năm …. do …. cấp, có địa chỉ tại …. (TOT ).

Đại  diện:  ………………………………………………………………………………………….   

Chức danh: …………………………………………………………………………………………….

Công ty ……………………………………………………………………được thành lập … theo giấy chứng nhận thành lập số .. ngày … tháng … năm … do …. cấp, có địa chỉ tại …………………………………………………………..………………………(SVN ).

Đại diện: ………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………….

XÉT RẰNG:

TOT và SVN đã ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn, theo đó sau khi hoàn thành theo Hợp đồng Chuyển nhượng Vốn, TOT sẽ sở hữu ……………… % Vốn Điều lệ và SVN sẽ sở hữu …………………..%Vốn Điều lệ.

TOT muốn trao cho SVN Quyền chọn Mua để mua lại toàn bộ Vốn của Quyền chọn và SVN muốn chấp nhận Quyền chọn Mua, trong mỗi trường hợp, theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Hợp đồng này.

Trong trường hợp thực hiện Quyền chọn Mua nhưng không thể hoàn thành do không có khả năng xin được mọi Phê chuẩn cần thiết, SVN muốn trao Quyền chọn Bán cho TOT để TOT bán toàn bộ Vốn của Quyền chọn cho SVN và TOT muốn chấp nhận quyền chọn, trong mỗi trường hợp, theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Hợp đồng này.

Các Bên thỏa thuận như sau:

Điều 1: Định nghĩa và Giải thích

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Ngày Hiệu Lực

Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày …… tháng…. năm…. đến ngày…. tháng ….năm ….

Điều 3: Vốn điều lệ và Góp vốn

3.1 Vốn Điều lệ

Vốn Điều lệ của Công ty là ……………………….. VNĐ.( Bằng chữ:……………)

3.2 Góp vốn

Vào và kể từ Ngày Hiệu lực:

3.2.1. SVN đã góp đủ số tiền ……………………………….VNĐ Vốn Điều lệ bằng ……………. % Vốn Điều lệ; và

Điều 4: Quyền chọn mua và quyền chọn bán

4.1  Quyền chọn Mua

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.2  Quyền chọn bán

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điều 5: Tuyên bố và bảo đảm của các bên

Mỗi bên tuyên bố và bảo đảm với bên kia rằng mỗi tuyên bố sau đây là trung thực và chính xác thông tin vào ngày của Hợp đồng này và cho tới thời điểm Vốn của Quyền chọn đã được chuyển giao theo Hợp đồng này, trừ trường hợp được công bố rõ ràng trong Hợp đồng này hoặc được bên kia đồng ý:

5.1. Tình trạng: là một công ty được thành lập hợp lệ và tồn tại hợp pháp theo luật của nơi thành lập như nêu cụ thể trong Hợp đồng này.

5.2. Quyền hạn: có quyền hạn và thẩm quyền ký và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, tiến hành các giao dịch được dự liệu trong Hợp đồng này và tiến hành hoạt động kinh doanh của mình như hiện tiến hành hay dự liệu.

5.3. Phê chuẩn của công ty: đã thực hiện mọi hành động công ty cần thiết để cho phép ký kết và thực hiện Hợp đồng này, và tiến hành các giao dịch được dự trù theo Hợp đồng này.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp và Luật điều chỉnh

6.1. Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

6.2. Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng này sẽ được đưa ra và giải quyết bằng trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) hiện hành, quy tắc đó xem như được đưa vào bằng việc dẫn chiếu trong điều này.

Ngôn ngữ trọng tài được lựa chọn sử dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp là tiếng Anh.

Điều 7: Quy định chung

7.1  Bảo đảm Thêm

Mỗi bên đồng ý làm mọi việc và ký mọi thỏa thuận, văn kiện, hợp đồng chuyển giao hoặc các văn bản khác có thể cần thiết hoặc nên làm để các quy định của Hợp đồng này và các giao dịch được dự liệu theo Hợp đồng này có hiệu lực đầy đủ.

7.2  Thông báo

Mọi thông báo, đòi hỏi, chấp thuận hoặc thông tin khác liên quan đến hợp đồng này hải được lập thành văn bản và được ký bởi người gửi hoặc người được bên gửi ủy quyền hợp lệ.

Trường hợp gửi trực tiếp: …………………………………………………………………………….

Trường hợp gửi qua đường bưu điện: ……………………………………………………………..

Trường hợp gửi thư điện tử: ………………………………………………………………………….

Hợp đồng này có thể được ký làm 2 bản. Tất cả các bản gộp lại sẽ được xem là một văn kiện. Nếu Hợp đồng này được yêu cầu ký trên bản tiếng Anh và tiếng Việt, thì bản tiếng Anh sẽ được lấy làm căn cứ trong phạm vi mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt.

  BÊN TOT

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

BÊN SVN

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Trên đây bài tư vấn pháp lý về vấn đề mẫu hợp đồng quyền chọn theo quy định mới nhất do Luật Đại Nam cung cấp. Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ quý độc giả vui lòng liên hệ:

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488