Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty 2022 soạn thế nào?

by Đào Quyết

Thay đổi địa chỉ công ty là gì?

Địa chỉ công ty chính là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam. địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Trong qua trình hoạt động, do nhiều lý do khách quan nên chủ doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ công ty thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo thay đổi địa chỉ công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ công ty chính là toàn bộ quá trình thực hiện về thủ tục để công nhận về địa chỉ của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi địa chỉ công ty sẽ được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo cho khách hàng về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh. Bởi thông qua việc gửi thông báo, khách hàng sẽ nắm bắt được rõ ràng những thay đổi của doanh nghiệp, tránh việc khách hàng, đối tác tìm đến những địa chỉ cũ, lãng phí thời gian, công sức mà không đạt được hiệu quả.

mau-thong-bao-thay-doi-dia-chi-cong-ty-2022-soan-the-nao-2

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm những tài liệu, giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thay đổi trụ sở công ty theo mẫu tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
 • Quyết định thay đổi trụ sở công ty;
 • Biên bản họp về việc thay đổi công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân không phải người không phải người đại diện theo pháp luật và giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận ủy quyền;
 • Một số giấy tờ tài liệu khác.

Ví dụ: Trường hợp thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương khác thì trong Thông báo cần có thêm Điều lệ công ty sửa đổi (bản sao hợp lệ); Danh sách cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố trước khi thay đổi trụ sở theo thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cần thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế về việc chuyển địa điểm.

Xem thêm: Thay đổi tên công ty cổ phần

mau-thong-bao-thay-doi-dia-chi-cong-ty-2022-soan-the-nao-3

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư

PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp:

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

 1. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):  

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

 1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có):

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân 

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):  

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)6

Hướng dẫn soạn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ công ty

– Tập trung đến phần nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

– Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Thông tin thông doanh:

 • Tên doanh nghiệp
 • Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của doanh nghiệp
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế
 • Ngày cấp/ Nơi cấp

– Nội dung đề nghị: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

– Thông tin thay đổi: Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi

 • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thô
 • Xã/Phường/Thị trấn
 • Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh
 • Tỉnh/Thành phố
 • Điện thoại/ Fax/ Website (nếu có)

– Thay đổi thông tin liên quan đến thuế: Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế nếu thay đổi trụ sở khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố.

– Thông tin về người đại diện pháp luật của công ty: trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố khác trụ sở ban đầu.

 • Họ và tên người đại diện theo pháp luật
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân / Hộ chiếu/ Loại khác
 • Số giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Ngày cấp/ Nơi cấp
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường tr
 • Quốc gia

– Cam kết: Doanh nghiệp cam kết trụ sở chính của công ty thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và sử dụng đúng mục đích mà pháp luật quy định. và Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

– Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Phần địa chỉ trụ sở của công ty phải có đầy đủ cấp hành chính từ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/xóm/ấp/thôn;

– Những thông tin như Email hay website, số điện thoại không bắt buộc điền nếu doanh nghiệp không có;

– Khi thay đổi trụ sở mà khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố tì phải tích vào mục đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế;

– Doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hay công nghệ cao cần tích vào mục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở nằm trong các khu vực này;

– Thông báo trình bày theo mẫu, không sai chính tả hay tẩy xóa và đặc biệt người đại diện theo pháp luật phải ký trực tiếp vào thông báo này.

mau-thong-bao-thay-doi-dia-chi-cong-ty-2022-soan-the-nao-4

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………/TB-CT(CCT) …………, ngày……..tháng…….năm……

 THÔNG BÁO

 Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm 

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày…….tháng……..năm…….

Kính gửi:

Cục Thuế/Chi cục Thuế: xin thông báo:

Người nộp thuế:

MST/MSDN:

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: Quận/huyện:

Tỉnh/TP:

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: Quận/huyện:

Tỉnh/TP:

Số điện thoại liên hệ mới:

 1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:
Hồ sơ khai thuế phải nộp Kỳ tính thuế Trạng thái

(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)

Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có) Đề nghị tiếp tục xử lý
Tên hồ sơ Ký hiệu

 1. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:
Loại thuế Mã tiểu mục Kỳ thuế  Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp Số tiền thuế, tiền phạt  nộp thừa Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau
 1. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra: 
 2. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

            – Đã quyết toán hoá đơn:

            – Không sử dụng hoá đơn:

 1. Nhận xét khác: 
Nơi nhận:

– Như trên;

– …………………….;

– Lưu: VT, …….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỷ quyền theo quy định

Hướng dẫn soạn thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế bao gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất, Nội dung cơ bản của Doanh nghiệp: Phần này bao gồm các thông tin cơ bản của công ty, bao gồm tên công ty; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại, email, số fax,…

Phần thứ hai, Nội dung chính của thông báo thay đổi địa chỉ công ty:

Phần này bao gồm các thông tin chính về địa chỉ công ty dự chuyển đến, bao gồm:

– Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường, xã (phường), thị trấn, Quận (huyện), tỉnh, quốc gia;

– Số điện thoại;

– Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi;

– Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi;

– Tình trạng kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra;

– Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Địa chỉ trụ sở mới của doanh nghiệp phải có đủ 4 cấp đơn vị hành chính, ngoài ra, địa chỉ công ty không được là khu tập thể, chung cư hoặc nhà dùng để ở. Do vậy, chủ sở hữu cần kiểm tra kỹ về các giấy tờ nhà đất trước khi đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Mẫu thông báo thay đổi địa chi công ty gửi khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        ……….., ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TYs

                          Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký doanh nghiệp của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh ………………..  cấp ngày……………………………

Công ty ……………..…. xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng, đối tác về việc thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch (địa chỉ công ty) ………………….. kể từ ngày … tháng … năm … như sau:

……………………………. ……………………………(TÊN GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY)

Địa chỉ trụ sở cũ:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở mới:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Kể từ ngày ……… tháng ……… năm …….. công ty chúng tôi chuyển trụ sở công ty về địa chỉ mới. Các giao dịch kinh doanh, lịch hẹn tại công ty……………………..vui lòng liên hệ tại địa chỉ công ty mới theo số điện thoại…………………………………………

Thông báo này, được thông báo thay cho công văn và thư gửi tới các đối tác và khách hàng của chúng tôi. Mọi hoạt động khác của chúng tôi, không có sự thay đổi.

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tốt hơn trong thời gian sắp tới của quý khách hàng, đối tác, cổ đông

Trân trọng cảm ơn!

                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC                                                                           

(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng

Doanh nghiệp thực hiện mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng cần chú ý trong nội dung thông báo đảm bảo các nội dung về:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ và tên của thông báo;
 • Ngày tháng năm thực hiện soạn thảo thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;
 • Các căn cứ để đưa ra thông báo thay đổi địa chỉ;
 • Phải có phần kính gửi các đối tác, khách hàng;
 • Địa chỉ giao dịch trước đây là tại địa chỉ nào?
 • Địa chỉ giao dịch sau khi thay đổi là địa chỉ nào?
 • Thời điểm thay đổi địa chỉ áp dụng từ khi nào?
 • Sau khi địa chỉ công ty thay đổi thì các thông tin khác liên quan về ngân hàng, số điện thoại….có thay đổi không?
 • Lời cảm ơn đến Khách hàng;
 • Nơi nhận thông báo gồm những bộ phận, phòng ban, khách hàng như thế nào?
 • Chữ ký và đóng dấu của người đại diện công ty.

Trong quá trình soạn thảo Doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Phần hình thức phải đáp ứng đúng quy định về thể thức cơ bản trong văn bản hành chính.
 • Nội dung căn cứ cho việc thay đổi địa chỉ cần rõ ràng.
 • Thông tin địa chỉ cũ của doanh nghiệp cần ghi chính xác đầy đủ theo đúng giấy chứng nhận trước đây đã được sở kế hoạch cấp.
 • Thông tin địa chỉ mới của doanh nghiệp tại địa chỉ nào thì cũng ghi đúng theo giấy chứng nhận sau khi được sở kế hoạch đầu tư cấp khi doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi chuyển đổi trụ sở mà doanh nghiệp có những thay đổi gì khác kèm theo thì cần trình bày luôn khi soạn thảo, nhất là với các trường hợp thay đổi về tài khoản ngân hàng hay về thông tin liên quan đến con dấu, hóa đơn thuế…

Cuối mẫu thông báo phải thực hiện lời cảm ơn và mong được sự hợp tác giúp đỡ tiếp theo từ đối tác và khách hàng

Trên đây là các hướng dẫn soạn thông báo thay đổi địa chỉ công ty năm 2022 theo bộ luật và các văn bản pháp luật hiện hành.

Khi có nhu cầu về thủ tục pháp lý công ty thì Luật Đại Nam chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp với sự hỗ trợ từ những luật sư, chuyên viên thuế, kế toán có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm chuyên sâu cùng kinh nghiệm lâu năm đã và đang hỗ trợ và đăng ký mở công ty, cho hàng ngàn doanh nhân trong những năm qua.

Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cung cấp địa chỉ công ty, tên công ty, xác định các ngành nghề dự định kinh doanh, số vốn, CMND, căn cước công dân, passport còn lại tất cả các thủ tục Luật Đại Nam sẽ hoàn thành giúp bạn. 

Với dịch vụ hỗ trợ thủ tục pháp lý công ty/ thủ tục pháp lý doanh nghiệp trọn gói của Luật Đại Nam cam kết tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thực hiện cũng như có sự hỗ trợ xuyên suốt thời gian hoạt động sau này. 

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty 2022 soạn thế nào? . Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488