Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì? Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

by Trần Giang

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là một trong những văn bản có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Công ty cổ phần. Vậy Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì? Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông hiện nay như thế nào theo quy định của pháp luật. Hãy cùng Luật Đại Nam chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì? Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì? Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Đại hội đồng cổ đông là gì?

 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 đây được coi là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp đại hội đồng cổ đông.
 • Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét, quyết định những vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất của công ti cổ phần như: loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ti, quyết định tổ chức lại, giải thể công ty…
 • Hội đồng quản trị là cơ quan quản lí công ty có không ít hơn 3 thành viên và không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên phải thường trú ở Việt Nam do điều lệ công ti quy định. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ti để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì?

 • Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đây là các quyết định của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của mình.
 • Các quyết định đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, tổ chức cũng như các vấn đề khác như tài chính, nhân sự, kinh doanh…của doanh nghiệp.

Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY…………….

—–—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–—–

Số:……/NQ-ĐHĐCĐ

                  ……….., ngày……..tháng……năm …….

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……………………………

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY ………………………………………;
 • Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty …………..ngày ….tháng…năm…
 • Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Thực hiện các nội dung cụ thể sau đây:

1……………………………………………………..

2……………………………………………………..

Điều 2: Giao cho Ông/Bà …………………–  Giám đốc Công ty giám sát, kiểm tra, thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghị rõ họ tên, đóng dấu)

Các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Một số vấn đề phải biểu quyết với tỷ lệ cụ thể mới được thông qua. Cụ thể như sau:

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì? Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488