Nguyên tắc điều chỉnh dự án đầu tư công mới nhất

by Nguyễn Thị Giang

 Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hình, vốn, thời hạn dự án, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư hoặc các nội dung khác.Qua bài viết này Luật Đại Nam cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung: Nguyên tắc điều chỉnh dự án đầu tư công mới nhất

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư công

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư công

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 •  Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Điều chỉnh dự án đầu tư công là gì?

Căn cứ Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

 • Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

 Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

 Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

 • Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

 Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;

Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;

Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

 Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều này.

 • Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tương ứng tại các điều 34, 35 và 36 của Luật này đối với các nội dung điều chỉnh.
 • Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Nguyên tắc điều chỉnh dự án đầu tư công 

“Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư” không hoàn toàn đồng nhất với “điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư”. Bởi lẽ, với những dự án được điều chỉnh không đáng kể, hoặc không phải là dự án đặc thù thì nhà đầu tư không phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước. Khi đó, việc tiến hành điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư cơ bản phải tuân theo các điều kiện của pháp luật liên quan (điều kiện về chuyển nhượng dự án; điều kiện về chia, tách, sáp nhập dự án; điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất…).

Còn với những dự án quan trọng, dự án có sự điều chỉnh tương đối lớn, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật đầu tư cũng không có quy định chung về điều kiện tiến hành thủ tục mà đặt ra cho từng trường hợp điều chỉnh cụ thể. Các trường hợp điều chỉnh này được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư công

Đối với các điều chỉnh thông thường, nhà đầu tư sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên, đối với những thay đổi phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước, thẩm quyền quyết định được trao theo nguyên tắc: chủ thể có thẩm quyền ban đầu sẽ có thẩm quyền điều chỉnh. Cụ thể:

– Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều này.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư công như thế nào?

Căn cứ Điều 31 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục trình thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, cụ thể như sau:

 • Nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.
 • Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.
 • Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm:
 • Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;
 • Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 Chính phủ xem xét, cho ý kiến về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia theo quy chế làm việc của Chính phủ.

Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội gồm:

 •  Tờ trình của Chính phủ;
 •  Các tài liệu, hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước;
 • Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm 02 loại thủ tục:

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư.
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Trong một số trường hợp, tổ chức cá nhân đều phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi có điều chỉnh dự án đầu tư.

Qua bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc được những thông tin cần tìm hiểu về vấn đề Nguyên tắc điều chỉnh dự án đầu tư công mới nhất Nếu còn các vấn đề thắc mắc khác chưa được đề cập trong bài viết. Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488