Quy định về mẫu quyết định điều chỉnh dự án đầu tư

by Nguyễn Thị Giang

mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ban hành kèm theo thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.  Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ban hành 8 biểu mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư áp dụng cho 8 trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thực tiễn triển khai dự án đầu tư.Qua bài viết này Luật Đại Nam cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung: Quy định về mẫu quyết định điều chỉnh dự án đầu tư

Quy định về mẫu quyết định điều chỉnh dự án đầu tư

Quy định về mẫu quyết định điều chỉnh dự án đầu tư

Cơ sở pháp lý

  • Luật Đầu tư 2020
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
  •  Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Quy định về mẫu quyết định điều chỉnh dự án đầu tư 

Mẫu văn bản đề nghị về việc điều chỉnh dự án đầu tư là  văn bản được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh dự án đầu tư, văn bản nêu rõ thông tin của dự án, lý do đề nghị về việc điều chỉnh dự án đầu tư..

Mục đích của văn bản đề nghị về việc điều chỉnh dự án đầu tư: nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác. Vì vậy văn bản này được nhà đầu tư lập ra nhằm mục đích đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

Nội dung chủ yếu của quyết định đầu tư xây dựng ?

Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt tại quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014:

  • Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay un đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư từ nguồn thu đê lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để Đầu tư thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
  •   Đối với dự án sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn từ quỳ phát triển hoạt động sự nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước góp vôn để đầu tư xây dựng thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được quy định như sau:
  • Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia;
  • Người đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật quyết định Đầu tư dự án.

 Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng dự án trong phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Hiện nay, mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) được quy định tại Mẫu A.I.11.đ ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)

Kính gửi: ……(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng một phần (hoặc toàn bộ) dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: (1)

Họ tên: …… Giới tính: ..

Ngày sinh: ……..Quốc tịch: ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:……; ngày cấp…….; Nơi cấp: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Địa chỉ thường trú: ….

Chỗ ở hiện tại: ….

Điện thoại: …. Fax: ……. Email: ….

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: (2) 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ….

…(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: … Fax: … Email: …… Website (nếu có):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: (3)

Họ tên: ……. Giới tính: …..

Chức danh: …… Ngày sinh: …. Quốc tịch:

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:……; ngày cấp……; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: …. Fax: …. Email:

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên

II. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: (1)

Họ tên: … Giới tính:

Ngày sinh: ….. Quốc tịch:

….. (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)4 số:……; ngày cấp……; Nơi cấp:

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: …. Fax: …. Email:

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: (2)

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ….

…(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)5 số: ….; ngày cấp: …..; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: … Fax: … Email: … Website (nếu có):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: (3)

Họ tên: …. Giới tính: …..

Chức danh: … Ngày sinh: …. Quốc tịch:  ….

….. (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…..; ngày cấp…..; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: … Fax: …. Email:

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú(Còn hoặc hết hiệu lực)

2. Nội dung dự án đầu tư: (4)

– Tên dự án:

– Mục tiêu:

– Tổng vốn đầu tư

– Quy mô dự án:

– Tiến độ:

– Địa điểm:

– Thời hạn dự án:

IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:(5)

– Tên dự án:

– Mục tiêu:

– Tổng vốn đầu tư

– Quy mô dự án:

– Địa điểm:

– Thời hạn dự án:

– Hiện trạng đang thực hiện:

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng (6)

– Tên dự án:

– Mục tiêu:

– Tổng vốn đầu tư

– Quy mô dự án:

– Địa điểm:

– Thời hạn dự án:

– Hiện trạng đang thực hiện:

3. Giải trình về việc chuyển nhượng (7)

Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng:

Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

VII. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc chuyển nhượng dự án không được chấp thuận.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Các văn bản kèm theo khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

…., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư

Đối với các điều chỉnh thông thường, nhà đầu tư sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên, đối với những thay đổi phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước, thẩm quyền quyết định được trao theo nguyên tắc: chủ thể có thẩm quyền ban đầu sẽ có thẩm quyền điều chỉnh. Cụ thể:

– Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều này.

Qua bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc được những thông tin cần tìm hiểu về vấn đề Quy định về mẫu quyết định điều chỉnh dự án đầu tư. Nếu còn các vấn đề thắc mắc khác chưa được đề cập trong bài viết. Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488