Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

by Hồ Hoa

Thành lập chi nhánh của một doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại một quốc gia khác là một quyết định chiến lược quan trọng, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường hiện diện toàn cầu. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ vào pháp lý và thủ tục hành chính, mà còn yêu cầu hiểu biết sâu rộng về thị trường địa phương và nhu cầu của khách hàng. Hãy cùng tìm hiểu các bước cơ bản và quy trình pháp lý cần thiết cho việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

Căn cứ pháp lý

Luật Kiểm toán độc lập 2011

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài được thảnh lập chi nhánh tại Việt Nam không?

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định liên quan đến chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

“Điều 20. Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.”

Căn cứ quy định trên, ta thấy doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài được phép thành lập chi nhánh hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam muốn được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký thành lập như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được quy định trong Điều 6 của Thông tư 203/2012/TT-BTC như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục II).
 • Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài (hoặc văn bản tương đương) theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.
 • Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài.
 • Văn bản của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài gửi Bộ Tài chính cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, cùng các bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của họ.
 • Quyết định của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài về việc bổ nhiệm Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) cho chi nhánh.
 • Văn bản xác nhận từ doanh nghiệp kiểm toán độc lập khác về mức vốn hiện có của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 • Tài liệu chứng minh việc doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cấp vốn cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 7 của Thông tư 203/2012/TT-BTC như sau:

 1. Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này tới Bộ Tài chính.
 2. Trong thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 23 và Khoản 3 Điều 24 của Luật kiểm toán độc lập, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung hoặc giải trình, Bộ Tài chính xem xét để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 3. Nếu hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
 4. Sau khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải bổ sung, sửa đổi theo thông báo và gửi về Bộ Tài chính. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nào từ Bộ Tài chính, thì Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong thời hạn quy định tại Luật kiểm toán độc lập.
 5. Trường hợp hồ sơ đã được bổ sung, sửa đổi nhưng không đúng với yêu cầu, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho tổ chức đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Trong quá trình hoạt động, chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ sau theo Điều 29 của Luật Kiểm toán độc lập 2011:

 • Hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán và quản lý hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán viên.
 • Thông báo hàng năm danh sách kiểm toán viên hành nghề cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo hợp đồng kiểm toán và theo quy định của pháp luật.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.
 • Thông báo cho đơn vị được kiểm toán khi phát hiện vi phạm pháp luật.
 • Cung cấp thông tin về kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động kiểm toán.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu chính xác và đầy đủ, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.
 • Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng kết quả kiểm toán.
 • Từ chối thực hiện kiểm toán khi không đảm bảo độc lập, không có đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ điều kiện kiểm toán.
 • Từ chối thực hiện kiểm toán khi có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kiểm toán chất lượng và chịu sự kiểm toán chất lượng dịch vụ kiểm toán.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp giao dịch chứng khoán trong nước

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tranh chấp hợp đồng kinh tế của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;
 • Áp dụng phương pháp tư vấn, giải quyết tranh chấp thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc tư vấn doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp thương mại;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488