Mẫu quyết định thành lập công ty chuẩn nhất

by Lê Vi

Bước đầu trong quá trình thành lập doanh nghiệp đòi hỏi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phải gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Theo đó, quyết định thành lập công ty là một trong các giấy tờ bắt buộc khi đăng ký doanh nghiệp. Mẫu Quyết định thành lập công ty mới nhất như thế nào?  Thông qua bài viết dưới đây, Luật Đại Nam sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Quyết định thành lập công ty là gì?

Quyết định thành lập công ty là một biên bản được lập ra trước khi thành lập công ty thể hiện ý chí của các thành viên, người sáng lập bàn bạc để đưa ra quyết định tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết định thành lập công ty còn là một trong những tài liệu quan trọng khi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch – Đầu tư của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Điều 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với công ty TNHH một thành viên sẽ do chủ sở hữu ban hành quyết định.

– Đối với công ty TNHH hai thành viên sẽ do hội đồng thành viên quyết định ban hành.

– Đối với công ty cổ phần sẽ do Đại hội đồng cổ đông ban hành.

– Đối với công ty hợp danh sẽ do hội đồng thành viên ban hành.

Mẫu quyết định thành lập công ty chuẩn nhất năm 2023

Mẫu quyết định thành lập công ty chuẩn nhất năm 2023

Tại sao phải lập mẫu quyết định thành lập công ty?

Có thể nói, quyết định thành lập công ty là một quyết định quan trọng và có ý nghĩa to lớn với những chủ thể thành lập ra công ty. Như vậy, phải có một biên bản được lập ra trước khi thành lập công ty nhằm thể hiện ý chí của các thành viên, người sáng lập nhằm bàn bạc để đưa ra quyết định tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết định thành lập công ty được coi là một trong những tài liệu quan trọng, bắt buộc phải nộp khi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch – đầu tư đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh theo quy định.

Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Nội dung cụ thể của mẫu quyết định thành lập công ty bao gồm: tên chủ sở hữu, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông; ngành nghề kinh doanh kèm mã số, điều lệ công ty, thời gian có hiệu lực và phải có chữ ký của người đại diện và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…   năm

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:. /QĐ-……. 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty…..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần ……với các nội dung sau:

1……

2………

Điều 2. Điều lệ Công ty

…………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

……………

Điều 4. Thời gian thực hiện……

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

…………., ngày … tháng … năm

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Biên bản họp số …/…/BBH ngày …/…/… của ……………. Về việc Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

– Xét về nhu cầu của các bên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các thành viên quyết định góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên …………… với các nội dung sau:

1. Tên Công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: …

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ……

Tên công ty viết tắt: ……

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……

Điện thoại: …. Fax: ……

Email: ……… Website: ……

3. Vốn điều lệ: …..

4. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành Ghi chú
1.      
2.      
  1. Danh sách thành viên góp vốn:
STT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số quyết định thành lập đối với tổ chức Ghi chú
1.
2.

Điều 2: Cử ông/bà: …. làm người đại diện theo pháp luật của công ty, với nội dung cụ thể như sau:

Họ và tên: …… Giới tính: ……

Chức danh: ……

Ngày sinh: ….. Dân tộc: ….. Quốc tịch: ….

CMND số: …….. do …… cấp ngày …..

Hết hạn ngày: …/…/…

Địa chỉ thường trú: ……

Địa chỉ liên hệ: ….

Điều 3. Giao cho ông/bà ……. Thực hiện nhiệm vụ đăng ký thủ tục thành lập lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA GÓP VỐN VÀO CÔNG TY KÝ TÊN VÀO QUYẾT ĐỊNH NÀY

THÀNH VIÊN A

THÀNH VIÊN B

Các nội dung cần lưu ý khi soạn thảo quyết định thành lập công ty

Khi soạn thảo quyết định thành lập công ty, khách hàng cần lưu ý về các nội dung sau:

– Công ty phải có đầy đủ các yếu tố như tên chưa được đăng ký bởi bất kỳ một công ty nào khác, trụ sở chính địa chỉ rõ ràng, chính xác của công ty. Bởi lẽ, đây là căn cứ để các cơ quan, tổ chức có thể nhận diện được công ty đó và hình thức thành lập của công ty. Việc có đầy đủ những căn cứ trên sẽ giúp cho công ty có thể thực hiện hoạt động kinh doanh được dễ dàng hơn, giúp nhà đầu tư có thể nhận diện được đó là công ty nào để thực hiện góp vốn.

– Căn cứ thành lập trước hết phải tuân thủ theo quy định pháp luật, trước tiên là Luật doanh nghiệp, sau đó đến biên bản họp góp vốn, cùng với đó là dựa theo nhu cầu nguyện vọng các thành viên.

–  Công ty cần xác định rõ mục đích và ngành nghề kinh doanh dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Căn cứ vào đó để đưa ra được lý do khi thành lập miễn là hoạt động kinh doanh đó phù hợp với quy định của pháp luật.

– Quyết định thành lập phải nêu chi tiết rõ ràng, thể hiện trong các điều khoản về việc thành lập công ty. Tại các nội dung liên quan đến phần vốn góp cần công khai minh bạch hay việc thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc tên công ty đều phải dựa trên tinh thần theo số đông đưa ra bàn bạc và lấy ý kiến biểu quyết.

– Công ty cần xác định rõ ràng về các thành viên, cổ đông của công ty, thành viên nào tham gia thành lập và thành viên nào tham gia góp vốn. Bên cạnh đó, công ty phải hết sức lưu ý về vốn tối thiểu khi đưa ra quyết định thành lập công ty, vì mỗi ngành nghề sẽ có quy định khác nhau về số vốn điều lệ này.

– Quyết định thành lập công ty cần phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên tham gia sáng lập công ty và phải có chữ ký chứng thực của người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty để minh chứng cho văn bản trên là hợp pháp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu quyết định thành lập công ty chuẩn nhất năm 2023. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488